Om HSK / Klubben / Vedtægter

Vedtægter

§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Horsens Rulleskøjteklub. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. Klubben er tilsluttet Rullesport Danmark under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disse love og bestemmelser.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL.
Klubbens formål er at fremme interessen for Kunstrulleskøjtesporten ved at afholde træning, stævner, mesterskaber, opvisninger m.m. for klubbens medlemmer, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

§ 3. FORENINGENS MEDLEMMER.
Som aktivt medlem kan optages enhver, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger - eller anden motiveret begrundelse er en hindring for optagelsen. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til klubbens formålsbestemmelse.
 
§ 4. TEGNINGSRET.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. I formandens fravær er det kassereren. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 5. INDMELDELSE.
Ved optagelse i klubben skal navn, fødselsdato og bopæl opgives, ligesom enhver flytning skal meddeles klubbens kasserer. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 6. UDMELDELSE.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel før en kontingentperiodes udløb. Der betales kontingent for den periode, i hvilken udmeldelsen finder sted.

§ 7. KONTINGENT.
Fastlæggelse af kontingent for klubbens aktive – og passive medlemmer vedtages på generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Vedtagelser om ændringer af kontingent m.m. afgøres på generalforsamlingen. Kontingent betales i januar- og august måned.

§ 8. RESTANCE.
Kommer et medlem i restance eller gæld til klubben, anmodes vedkommende skriftligt af kassereren om inden 14 dage fra brevets dato om at indbetale restancen eller gælden. Betales restancen eller gælden ikke som nævnt, kan bestyrelsen uden videre varsel ekskludere vedkommende. Bestyrelsen kan give et medlem henstand med skyldigt udestående i ekstraordinære tilfælde.

§ 9. ORDENSREGLEMENT.
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen fastsætter med hensyn til ordenens opretholdelse i såvel lokaler som idrætspladser. Ligeledes er ethvert medlem forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen fastsætter samt ordensreglementer, der findes for de af klubben benyttede lokaler. Ligeledes er medlemmer forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen trufne bestemmelser. Overtrædelse af sådanne bestemmelser kan straffes med bortvisning fra idrætspladsen og eventuel karantæne i et af bestyrelsen fastsat tidsrum eller eksklusion af klubben. Utilbørlig omgang med de til træning og konkurrence anvendte rekvisitter og ødelæggelse af fast eller løst inventar med overlæg, ved grov uagtsomhed eller ved tilsidesættelse af de på stedet værende ordensregler, kan medføre erstatningspligt (over for de respektive ejere) efter bestyrelsens vurdering. Enhver optræden og indtægt ved rulleskøjteløb under klubbens navn må ikke finde sted uden bestyrelsens godkendelse.

§ 10. UDELUKKELSE OG EKSKLUSION.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 11. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 1. april. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved udsendelse af mail til medlemmerne og via hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Forældre til klubbens medlemmer under 18 år kan stemme på deres vegne. Et bestyrelsesmedlem må ikke samtidig være medlem af en anden rulleskøjteklubs bestyrelse. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan møde med én fuldmagt. Fuldmagter skal være afleveret inden generalforsamlingens start. Medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer på valg, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til tillidshverv indenfor klubben, medmindre tilsagn er afgivet ved fuldmagt. Uden for bestyrelsen vælges der 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.

§ 12. DAGSORDEN.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af stemmetællere.
3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (i ulige år)
8) Valg af kasserer (i lige år)
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
11) Valg af 1 revisorer
12) Eventuelt

§ 13. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Alle afgørelser, herunder også vedtægtsændringer, træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og referenten. Referatet skal offentliggøres inden 30 dage.

§ 14. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel og underlægges de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. For så vidt angår krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 15. BESTYRELSEN.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres et beslutningsreferat. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og yderligere 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens kassereren og 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

§ 16. REGNSKAB.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 17. REVISON.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor. Revisoren skal inden den årlige generalforsamling gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18.OPLØSNING.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. I tilfælde af klubbens ophør overgår klubbens skøjter til en eller flere klubber under Rullesport Danmark, fortrinsvis hjemhørende i Horsens Kommune. Klubbens øvrige værdier tilfalder almennyttige idrætsaktiviteter i Horsens Kommune efter den opløsende generalforsamlings beslutning.
 
Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den. 25. februar 2015.
 
Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 20. marts 2016.
 
Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2017.
 
Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2018.
 
Horsens Rulleskøjteklub har CVR-nr: 36252960
Horsens Rulleskøjteklub | Ravnebjerget 12, Søvind - Ruller i Søvindhallen, 8700 Horsens  | Tlf.: 29700194 | 8700hsk2015@gmail.com